Når naturen deles opp i bokser

BlåveisNaturen er kontinuerlig. Forskerne har enda ikke funnet de minste byggesteinene. I dataverdenen bygges bilder opp av bokser eller piksler.  Fargen i hver boks er representativ for fargene i det området som boksen dekker. Når boksene blir for store, er det vanskeligere å gjenkjenne motivet. Jo mindre bokser, jo mer ligner bildet på det vi ser i naturen.

Blåveisens farge avhenger blant annet av jordens surhetsgrad, hvor lenge det var frost, hvor mye sol blomsten har fått, hvor på blomsten fargen er, hvor gammel blomsten er og hvor mye det har regnet. Hvis vi tenker oss at vi ønsker å regne ut fargen i hver boks, vil det ta lengere tid jo flere bokser det er. La oss forestille oss at vi klarer å regne ut fargen i én boks i løpet av ett sekund. Dersom det er over 600 000 bokser, vil det ta over 7 dager å regne ut fargen i alle boksene. Og innen den tid har blomsten kanskje visnet.

Numeriske modeller deler også naturen opp i bokser. I havmodeller er boksene som regel tredimensjonale. I hver boks skal det regnes ut representative verdier for temperatur, saltholdighet, trykk, tetthet og strøm. Disse verdiene avhenger av dyp, tidspunkt, tidevann, vind, lufttrykk, elvetilløp og en del annet. Det tar tid å regne ut de representative verdiene i hver boks. Jo mindre bokser, jo flere bokser blir det og jo mer tid tar det.

Det gjelder derfor å finne en balanse mellom hva som er gjennomførbart med tanke på regnetid og hva det er behov for. For havvarsling er det en forutsetning at det tar kortere tid å regne ut varselet enn det tar å observere havet. Bilder som legges ut på nettsider, trenger ikke ha god oppløsning, men dersom du ønsker å fremkalle bildet på et stort lerret, er det mye større krav til oppløsning og du vil ikke få et pent resultat dersom du bruker et bilde fra nettet. På samme måte er det med havvarsel. Dersom du bruker modeller som ikke har god nok oppløsning til ditt bruk, risikerer du et mindre pent resultat. Vær derfor bevisst på boksenes størrelse og ikke forvent så små bokser at modellen bruker for lang tid på å beregne resultatene du ønsker.