Validering av modellen

Sammenligning mot faste vannstandsstasjoner

Kartverket har 24 faste vannstandsstasjoner langs norskekysten. Fire av disse er i Oslofjorden. Målinger fra disse er brukt i validering av FjordOs-modellen.

Sammenligning mot målinger av hydrografi

I 2017 gjennomførte FFI fire måletokt som en del av FjordOs-prosjektet. Målinger av temperatur og salt ble deretter sammenlignet med resultater fra modellen.

Sammenligning mot FerryBox

FerryBox måler saltholdighet og temperatur i vannet nær havoverflaten. Vi har brukt data fra NIVA som har plassert en FerryBox på Kiel-ferga. Disse dataene har vi sammenlignet med modell-data for samme tid og sted. For å bedømme kvaliteten på modellen bruker vi tidsserier for modell og observasjon for en visuell sammenligning, samt scatterplott og plott som viser differansen mellom modell og observasjon som en funksjon av breddegrad.

Faglig valideringsrapport

Hjelmervik, K., Kristensen, N. M., Røed, L. P., & Staalstrøm, A. (2016). Evaluation of the FjordOs-model. ISSN 2387-4201, MET-report11, 2017.