Arbeidet med FjordOs

Forskningsprosjekter går gjennom mange faser. Her er en rask gjennomgang av hvordan arbeidet med FjordOs-prosjektet har foregått.

Kartlegging av behov

Før prosjektet startet ble behovene og interessen kartlagt. Og det ble klart at det var behov for en modell med større oppløsning enn øvrige modeller. Beste oppløsning i Oslofjorden da prosjektet ble startet, var fire kilometer. Meteorologisk har siden laget en modell som dekker hele Norskekysten med en oppløsning på 800 meter.

Les mer om bakgrunnen for FjordOs.

For å møte behovene var både forskere, forvaltningen og potensielle brukere inkludert i FjordOs-prosjektet.

Les mer om partnerne i FjordOs.

Før beregningene

Før regnemaskinene tygger ligninger, må en lang rekke data være på plass.

Deretter må ligningene skrives på et språk som datamaskinene forstår. I FjordOs-prosjektet har vi brukt modellsystemet ROMS (Regional Ocean Model System).

Fjorden må deles opp i bokser der alt innenfor en boks har samme strøm og hydrografi. Dette kaller vi modellens oppløsning. En modell med høy oppløsning vil være mer detaljert enn en modell med lav oppløsning, men vil også kreve mer regnekraft og mer lagringsplass til resultatene. I FjordOs-modellen har vi brukt bokser av forskjellig størrelse.

Mer om når naturen deles opp i bokser her.


Beregninger

Vann følger naturens lover. Når disse lovene skrives som ligninger, kan de mates inn i regnemaskiner. Slik kan vannets bevegelser beregnes.

De fleste beregningene er gjort på nasjonale tungregnemaskiner.

En modell som skal gi varsler om fremtiden, må kjøres fremover i tid. Jo lengre fremover i tid, jo mer usikre blir resultatene. Mens en modell som skal si noe om typiske situasjoner i fjorden, kjøres bakover i tiden.

FjordOs-modellen gir både varsler og statistikk. Statistikken er basert på 5 års modellkjøringer.


Validering

Etter at beregningene er gjennomført, må modellen valideres. FjordOs-modellen er validert gjennom målinger av både hydrografi og drivbaner. Dessverre er det mangel på et godt datasett som dekker store deler av fjorden over en lengre periode. Derfor er modellen kun validert med stikkprøver.

Les mer om av blant annet Ferrybox-målingene

Presentasjon av resultater

Regnemaskinene gir store datafiler som inneholder mange tall. På bakgrunn av disse tallene, beregnes statistikk og varsler, samt plottes figurer og lages tabeller for en rekke forskjellige parametere.

tilgang til dataene (dette krever kunnskap om blant annet netcdf-filer)

I tillegg kommer foredrag og faglige publikasjoner.


Bruk av resultatene

Resultatene fra FjordOs-modellen er brukt i en lang rekke anvendelser. I FjordOs I var fokuset på havneutvikling i Moss havn og oljedrift. De to anvendelsene representerer to forskjellige anvendelsesområder. Havneutvikling krever en høyoppløselig modell og statistiske utregninger. Oljedrift krever en rask modell med varsler frem i tid. I tidlig fase ble derfor flere modellsystemer testet.

Les mer om flere anvendelser