23.09.16: Felttokt med Trygve Braarud 21 – 23 september 2015

Mandag 21. september 2015 dro tre av medlemmene i FjordOs-prosjektet på felttokt med forskningsskipet Trygve Braarud. Hensikten med dette pilottoktet var å undersøke hva man kan få ut av et felttokt med tanke på validering av fjordmodellen. Driftere ble brukt for å se på drivbaner og CTD’målinger ble tatt i utvalgte punkt for å se på salt- og temperatur-sjiktningene nedover i dypet. I tillegg ble skipsloggen lagret. Ved å sammenligne skipets fart gjennom vannet (STW) med skipets fart over bunn (SOG), kan man regne ut et estimat på strømhastighet og -retning.

Været var nydelig og nesten vindstille. Vinden har stor innflytelse på drivbanene til driftere i overflaten både direkte fordi vinden blåser direkte på drifterne, men også indirekte via strømmen som vinddrevne bølger setter opp. Når det er vindstille, minimeres denne innflytelsen.

Videoen gir en oversikt over det første døgnet av toktet. Klikk her.Trygve Braarud (2)
– Den blå firkanten viser skipets posisjon. Den blå halen etter skipet er skipets posisjon den siste halve timen. Og de blå pilene viser estimert strømhastighet og –retning basert på skipsloggen
– De røde sirklene viser posisjonene til drifterne etter hvert som de slippes ut. De røde halene til drifterne viser posisjonene den siste timen.
– De grønne sirklene markerer posisjonene der det ble utført CTD-målinger

Drifterne som ble sluppet ved Filtvedt, lå overraskende stille lenge før de begynte å flyte innover i Indre Oslofjord. Drifterne som ble sluppet i utløpet av Drammensfjorden, fløt relativt raskt sørover før de drev mot øst og deretter tilbake mot vest.

CTD-målingene tvers over Drammensfjorden var det knyttet spesielt store forventninger til siden toktet ble gjennomført noen få dager etter stormen Petra. De store nedbørsmengdene var forventet å forårsake en overflatestrøm ut av Drammensfjorden og resultere i mer ferskvann på vestsiden av Breiangen enn på østsiden. Dette viste seg å være tilfellet.

Det ble også tatt CTD-målinger på en linje mellom Moss og Horten og på en linje ved Slagentangen.

I disse dager samles resultatene i en toktrapport som vil utgis på Meteorologisk institutt når den er klar.