Tilgang på data

NetCDF-filer med data

Hindcast-data som NetCDF-filer finnes her: https://thredds.met.no/thredds/catalog/fjordos/fjordos2_hindcast/v6/exp1/catalog.html

Operasjonelle data som NetCDF-filer finnes her: https://thredds.met.no/thredds/catalog/fjordos/operational_archive/catalog.html

Får du ikke tak i data? Sjekk status for thredds-tjenesten på https://status.met.no/

Eksempler på hvordan data’en kan leses

Eksempel 1: Hente og plotte dybdematrisen (Matlab)
    FOfil = 'https://thredds.met.no/thredds/dodsC/fjordos/fjordos2_hindcast/v6/exp1/ocean_his_0001.nc4';
    lon_rho = ncread(FOfil,'lon_rho');
    lat_rho = ncread(FOfil,'lat_rho');
    h = ncread(FOfil,'h');
    mask = ncread(FOfil,'mask_rho');
    h(~mask) = NaN;

    ha = pcolor(lon_rho,lat_rho,h);
    set(ha,'EdgeColor','none')
    caxis([0,200]);
    ylabel(colorbar,'Depth [m]','fontsize', 12, 'fontweight', 'bold','color','k')
    xfac = cos(mean(lat_rho(:))*pi/180);
    set(gca, 'DataAspectRatio', [1 xfac 1] );
    xlabel('Lengdegrad (^oE)','Fontsize',12,'FontWeight','bold')
    ylabel('Breddegrad (^oN)','Fontsize',12,'FontWeight','bold')
    axis tight
Eksempel 2: Hente og plotte vannstand ved Oscarsborg (Matlab)
    FOfil = 'https://thredds.met.no/thredds/dodsC/fjordos/fjordos2_hindcast/v6/exp1/ocean_his_0001.nc4';
    ocean_time = ncread(FOfil,'ocean_time');
    tid = ocean_time/3600/24 + datenum([1970,01,01,00,00,00]);
    zeta = squeeze(ncread(FOfil,'zeta',[201,583,1],[1,1,Inf]));
    plot(tid,zeta,'r')
    datetick('x')
    ylabel('Vannstand [cm]','FontWeight','bold','FontSize',12)

Eksempel 3: Hente og plotte dybdematrisen (Python)
    from netCDF4 import Dataset
    import numpy as np
    import cmocean 
    import matplotlib.pyplot as plt
    from mpl_toolkits.basemap import Basemap

    # Henter data fra thredds
    url = 'https://thredds.met.no/thredds/dodsC/fjordos/operational_archive/daily/ocean_his.nc_2018021400'
    nc = Dataset(url)

    # Plukker ut dyp-data
    h = nc.variables['h'][:,:]
    mask_rho = nc.variables['mask_rho'][:,:]
    lon = nc.variables['lon_rho'][:,:]
    lat = nc.variables['lat_rho'][:,:]
    h=np.ma.masked_where(mask_rho < 0.5,h)

    # Plotter
    fig = plt.figure(figsize=(5,5))
    m = Basemap(projection='stere',lon_0=10.5,lat_0=59.5,lat_ts=60,
           llcrnrlon=10.00,urcrnrlon=11.2,
           llcrnrlat=58.97,urcrnrlat=59.93,
           rsphere=6.371e+06, resolution='i')

    # draw parallels.
    parallels = np.arange(0.,90.,0.1)
    m.drawparallels(parallels,labels=[1,0,0,0],fontsize=10)
    # draw meridians
    meridians = np.arange(0.,360.,0.2)
    m.drawmeridians(meridians,labels=[0,0,0,1],fontsize=10)
    # depth
    x,y = m(lon,lat)
    cmes = m.pcolormesh(x,y,h,cmap=cmocean.cm.deep,vmin=0,vmax=400)
    cbar = m.colorbar(cmes,location='right',pad="10%")
    cbar.set_label('Depth [m]')
    m.plot

    plt.show()