Målinger av hydrografi i 2017

Som en del av FjordOs-prosjektet, er det gjort fire måletokt i 2017 i regi av FFI.

I hvert måletokt ble temperatur og salt målt i fem snitt fra Færder i sør til Breiangen i nord. Toktene ble gjennomført i januar, mai, august og desember for å studere variasjoner gjennom årstidene. Toktene i januar og desember ble gjort med H.U. Sverdrup II , mens de to resterende ble gjort med KV Nornen. Dataene viste svakere gradienter i saltholdighet i januar og desember enn i mai og august på grunn av økt ferskvannsavrenning om våren og sommeren. Vertikalgradientene var også kraftigere ved Breiangen enn ved Færder. Det kan forklares med vind ytterst i fjorden fører til mer blanding av vannmassene. Man fant også ferskere vann i overflatelaget langs østsiden av fjorden enn langs vestsiden, noe som kan skyldes vindretningen i perioden før og under måletoktene. Du finner rapporten fra måletoktet her.

De fem snittene er nummerert fra sør til nord

  1. Færder
  2. Ekstra snitt
  3. Slagentangen
  4. Horten-Moss
  5. Breiangen

Resultater fra måletoktene ble sammenlignet med resultater fra modellen.

Salt

Feltene er fra modellen og de vertikale stripene fra observasjoner.

Temperatur

Feltene er fra modellen og de vertikale stripene fra observasjoner.