Sone 33 - Hvaler sørøst

Innhold:

Tips:

  • Vil du se større figurer? Klikk på figurene.
  • Vil du ha hjelp til å forstå figurene? Klikk på spørsmålstegnene.
  • Vil du ha tilgang til dataene? Klikk her.

Relaterte sider:

Vil du velge en annen sone? Trykk her.


Variasjon i tid

Strøm, vannstand og hydrografi varierer med tidevannet, tidspunkt på dagen, atmosfæresituasjonen og en rekke andre faktorer. Figurene nedenfor viser gjennomsnitt, minimum og maksimum av temperatur, salt og hastighet for en posisjon omtrent midt i sonen. Fargene indikerer størrelsen.

Timesverdier fra FjordOs-modellen for perioden 2014-2019 er brukt til å beregne vannstand, hydrografi og hastighet.

Vannstand

Vannstanden måles ut fra et referansenivå. Her vises gjennomsnittlig vannstand gjennom året for et punkt omtrent midt i sonen, samt maksimum, minimum og gjennomsnittet +/- et standardavvik.

Strømroser

Strømretning og -styrke varierer med posisjon, dybde og tidspunkt. Her vises fordelingen av strømretningene for 1, 3 og 10 meters dyp og langs bunnen for et punkt omtrent midt i sonen. Fargene representerer strømstyrker.

Temperatur

Salt

Hastighet

Gjennomsnittlig (øverst), minimum (midten) og maksimum (nederst) beregnet temperatur gjennom året:

Gjennomsnittlig (øverst), minimum (midten) og maksimum (nederst) beregnet saltholdighet gjennom året:

Gjennomsnittlig (øverst) og maksimum (nederst) beregnet strømhastighet gjennom året:


Variasjon i rom

Strøm og hydrografi varierer både fra posisjon til posisjon og fra dyp til dyp. I figurene nedenfor vises gjennomsnittlig temperatur, saltholdighet og strømroser for en, tre og ti meters dyp, samt langs bunnen. Ønsker du å se feltplott av minimum, maksimum eller standardavvik for temperatur, salt og strømhastighet, trykk her.

Timesverdier fra FjordOs-modellen for perioden 2014-2019 er brukt til å beregne hver strømrosene og hydrografien.

Temperatur

Salt

Strøm


Drivbaner

Figurene viser statistikk basert på fire utslipp per dag fra januar 2017 til desember 2019 i over 22600 utslippspunkt (hvorav 650 er i sone 33).

Drivbane-histogrammene for ankomstsone 33 viser hvor stor andel av partiklene som slippes i de forskjellige sonene, forventes å drive til (blå) og strande i (rød) sone 33.

Drivbane-histogrammene for utslippssone 33 viser hvor stor andel av partiklene som slippes i sone 33, forventes å drive (blå) og strande (rød) i de forskjellige sonene.

Drivbane-plottene viser hvor det er mest sannsynlig at noe driver (venstre) og strander (høyre) dersom det blir sluppet i sone 33. Mørkere farge representerer høyere sannsynlighet

Drivbane-kurvene viser hvor stor andel av partiklene som slippes i sone 33, kan forventes å drive (blå) og strande (rød) i de forskjellige sonene ut fra antall timer etter utslippet.


Relaterte sider: