Dagens «Kick off» for prosjektet ble vel gjennomført med stort engasjement.

FjordOs-partnereInstituttleder Lars Chr. Iversen ved Institutt for Maritim teknologi, drift og innovasjon (MTDI), Høgskolen i Vestfold ønsket de frammøtte velkommen. ”Dette prosjektet vil bli et spennende og lærerikt prosjekt”.

Prosjektleder Karina Hjelmervik ønsker deltagere velkommen til FjordOs prosjektet, deretter fulgte en presentasjonsrunde av de 13 frammøtte.

FjordOs prosjektet skal utarbeide ny modell for Oslofjorden som skal være underlag for oljevernberedskap og havneutvikling i Oslofjord. Prosjektperioden er fra mars 2013 – desember 2015 og har et totalbudsjett på 8.3 MNOK (hvorav 5.757 MNOK fra Oslofjordfondet).

Prosjektleder orienterer om FjordOs modellen som er en boksmodell, der hver boks skal gjøre representative målinger for strøm og hydrografi:

”Beregninger i modellen er vårt viktigste arbeid i dette prosjektet og skal danne grunnlaget for vårt videre arbeid og anvendelser på ulike områder. Modellen skal bygges opp med mindre bokser langs kystlinjen for å øke detaljeringsgrade, og dermed kunne gi mer informasjon enn dagens modell. Modellen vil bli sammenlignet med ROMS og FVCOM for å se om FjordOs modellen vil gi mer nøyaktig informasjon enn dagens modell».

FjordOs skal være en kunnskapsbase for ulike anvendelsesområder, og kan brukes i beredskapsplaner, sier prosjektleder Karina Hjelmervik.

FjordOs er et omfattende og viktig prosjekt, derfor er det satset på å ha en egen informasjonsleder for formidling av arbeidet underveis. Prosjektet har opprettet denne nettside der informasjon om arbeidet og aktuelle saker vil bli kunngjort.

Partnere i prosjektet ga uttrykk for store forventninger til prosjektet, og det ble nevnt hvor viktig det er å ha en pålitelig modell som kan gi økt kunnskap om fjorden. Det var en engasjert forsamling som diskuterte ulike anvendelsesområder. Det er et klart behov for mer kunnskap om fjorden for å kunne gi pålitelig beregninger av drivbaner for olje, beredskap, havneutbygging, miljøvern, råd og veiledning til vannforvaltningen. Prosjektleder gjennomgikk tilsagnsbrevet, der FjordOs har fått full støtte for søkte midler. Vurderingskriterier ved poeng (1-7) var gitt for ulike deler av prosjektet, og samlet fikk prosjektet en skår på 5-som er meget godt.

Det er enighet om at en helhetlig forståelse og kunnskapsformidling skal føre til en bedre forvaltning av Oslofjorden, og alle partnere er klare til å starte på arbeidet! Les presentasjonen her.

Nyheten om FjordOs på Vestfold fylkeskommunes nettside kan du se her.

Diverse15.mars13 297