02.07.13 Forskningsgruppens møte hos Meteorologisk Institutt.

Torsdag 27. juni 2013 var forskningsgruppen samlet hos Meteorologisk Institutt.

Agenda: Fremgangsmåte

1) Hva er gjort?

2) Hvem gjør hva videre?

Tilstede: Lars Petter Røed (MET), Nils Melsom Kristensen (MET), André Staalstrøm (NIVA) og Karina Hjelmervik (HIVE)

Frem til nå er følgende gjort:

• Et utdrag av NorKyst800 er kjørt for Skagerrak. Hensikten var å undersøke hvordan tidevannet fanges opp i Oslofjorden og å få kontroll på randbetingelsene inn mot Oslofjorden og at samtlige i forskergruppen er kjent med modellsystemet ROMS

• En kystlinje for Oslofjorden er importert til SMS og arbeidet med å lage et triangulært gitter er påbegynt. Gitteret skal ha bedre oppløsning der det er behov for mer detaljer og skal brukes i modellsystemet FVCOM.

• Overslag på beregningstid basert på gitteroppløsning, antall vertikale lag og antall tidssteg er laget.

Ifølge prosjektbeskrivelsen skal forskjellige modeller settes opp for Oslofjorden og resultatene sammenlignes. På møtet ble det bestemt at modellene skal kjøres for 2011. Begrunnelsen for å velge 2011 er at i arbeidspakke 2 skal det lages et hindcast for Godafoss-ulykken som skjedde januar 2011. NIVA har noe strømdata og FFI har noe CTD data fra 2011. I tillegg er det lagret en del modelldata fra 2011 fra et tidligere prosjekt. Randdata til de nye modellene skal hentes herfra.

I korte trekk er planen videre følgende:

• Det er noen utfordringer når det gjelder tidevannet. Derfor må flere utdrag fra NorKyst800 kjøres for å finne en måte å fange opp tidevannet bedre i Oslofjorden.

• En modell med 800m og en med 300m gitteroppløsning skal settes opp i ROMS og resultatene fra de to modellene sammenlignes.

• En detaljmodell for området rundt Moss havn skal settes opp både i FVCOM og ROMS. Først må gitteret og inputfilene lages. Her vil det være behov for input fra Moss Havn på forskjellige havnedesign som ønskes testet. Deretter kan modellene kjøres for blant annet forskjellige gitterstørrelser, elvetilløp, vindretninger og vindstyrker.

• I løpet av høsten og våren planlegger MET å sette opp en modell i ROMS med varierende gitterstørrelse, såkalt «curvelinear mesh» eller evt. «distributed mesh».