14.06.16: Avslutningsmøte for FjordOs

Avslutningsmøtet for FjordOs-prosjektet ble gjennomført der det hele begynte, i SimSam-labben på Høgskolen.

2. mai 2012 møttes representanter for diverse aktører i SimSam-labben for å diskutere felles muligheter. Interessen viste seg å være stor for å etablere et prosjekt der det skulle lages en matematisk modell for beregning av strøm og hydrografi (salt og temperatur) i Oslofjorden. Modellen skulle utvikles i samarbeid med brukerne. Prosjektet ble innvilget støtte fra Oslofjordfondet.

14. juni 2016 var det klart for avslutningsmøtet. En kort gjennomgang av oppnådde resultater ble presentert og fremtidige muligheter ble diskutert.

I arbeidspakke 1 er det utviklet en matematisk modell. Flere modellsystemer ble prøvd ut før forskergruppen landet på å bruke ROMS. Det vil bli utgitt en teknisk rapport på dette arbeidet.

I arbeidspakke 2 er det utført enkelte drifterforsøk og drivbaner for olje er beregnet. Dette arbeidet er ikke fullført og det vil komme en rapport på arbeidet så snart det er klart.

I arbeidspakke 3 har Moss havn vært i fokus. Her har forskerne brukt modellen til å beregne strømsirkulasjonen i havnebassenget før og etter utbyggingen av containerhavnen. En rapport fra arbeidet er utgitt ved NIVA.

Det er totalt avgitt tre mastergrader. Prosjektet er også presentert på en del nasjonale samlinger/møter og internasjonale konferanser.

Det var stor enighet om å gå videre med prosjektet. Håpet er å operasjonalisere modellen og gjøre data’ene mer tilgjengelige for folk flest. Prosjektgruppen satser derfor på å søke midler til et oppfølgingsprosjekt.

Prosjektleders presentasjon kan lastes ned her.