22.06.15 Simulert tidevann i Oslofjorden. Tre forskjellige utforminger av havneområdet i Moss.

Bilde Moss havn

Utformingen og dimensjoneringen av et nytt havneområde kan medføre endrede strøm-, vind-, og bølgeforhold. I arbeidspakke tre (AP3) i FjordOs prosjektet er det gjort studie ved havneutvikling i Moss havn, fig 1. Hensikten med studiet er å undersøke hvilke påvirkninger en massiv utbygging av havna kan bety for sirkulasjonsmønsteret i havnebassenget og for kvaliteten på havnen.

Det er blitt gjennomført tre modellkjøringer av tidevannstrøm ved ulik utforming av Moss havn. Den ene representerer dagens utforming av havneområdet. I de to andre modellkjøringene er det lagt inn ny containerhavn sør for ferjekaia. Modellen er validert mot vannstandsmålinger fra fire stasjoner i Oslofjorden, lokal kunnskap, drifterforsøk og andre fjordmodeller under utvikling. Ifølge resultatene vil endringene i strømforholdene på motsatt side av Verlebukta være liten som følge av en utbygging av containerhavn, mens det i nærheten av den nye containerkaia vil det bli store endringer. Modellstudiet viser også at Mossekanalen er svært viktig for strømmønsteret i Moss havn.
Moss

Les rapporten 6717-2014-Moss_havn